THE EFFECT OF COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION ON THE ACHIEVEMENT AND ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS OF STUDENTS IN MATHEMATICS EDUCATION

Authors

  • Semra Bayturan İzmir Province National Education Directorate, Projects Coordinaton Department
  • Cenk Keşan Dokuz Eylül University, Faculty of Education, Turkey

Abstract

In this contemporary era, individuals should have great deal of skills with improvements since science and technology take progress rapidly. In this context, different learning methods should be used in schools. One of this methods is “Computer Assisted Instruction” based on the constructivist learning theory. The objective of this study was to investigate the impact of computer-assisted instruction method on students  achievement and attitudes towards mathematics  in secondary mathematics education. The research was designed based on an experimental pre-test post-test model. The research was conducted in 60 ninth grade students from a anatolian high-school during 2009-2010 academic year. The experiment group consists of 30 students and the control group consists of 30 students. The research is implemented by using computer-assisted teaching material that is developed by Flash MX program related with the unit of “Relation, Function and Operation” of the area of learning algebra and took 10 weeks. Computer–assisted instruction and traditional instruction methods were used in the experiment group and the control group respectively.The data were collected by using the Mathematics  Test, Mathematics Attitudes Scale. Our results demonstrated that teaching mathematics with a computer assisted instruction method increased student success significantly in mathematics  lesson.  However, the experimental and control groups did not differ between students’ attitudes towards mathematics.

Keywords: computer-assisted instruction, mathematics achievement, attitude towards mathematics.

REFERENCES

Akçay, H., Tüysüz, C., & Feyzioğlu, B. (2003). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisine bir örnek: mol kavramı ve avogadro sayısı, The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET),2(2),57-66.

Akinsola, M. K., & Animasahun, I. A. (2007). The effect of simulation-games environment on students achievement in and attitudes to mathematics in secondary schools. The Turkish Online Journal of  Educational Technology (TOJET), 6(3),113-119.

Aktümen, M., & Kaçar, A. (2008). Bilgisayar cebiri sistemlerinin matematiğe yönelik tutuma etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 13-26.

Alacapınar, F. G. (2003). The effect of traditional education and education via computer on the students’ gain, Eurasian Journal of Educational Research, 10, 40-45.

Albayrak, R. (2003). Öğrencilerin bağıntı kavramının oluşmasında görülen sıkıntılar ve giderilme önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Alkan, C. (1998). Eğitim teknolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık.

Altun, E., Uysal, E., & Ünal, Ö.(1999).Bilgisayar destekli öğretimde yazılımların nitelik sorununa sistematik bir yaklaşım, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 217-230.

Aydın, M., & Köğce, D. (2008). Öğretmen adaylarının denklem ve fonksiyon kavramlarına ilişkin algıları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 46-58.

Baykul, Y. (1990).  İlkokul beşinci sınıftan lise ve dengi okulların son sınıflarına kadar matematik ve fen derslerine karşı tutumda görülen değişmeler ve öğrenci seçme sınavındaki başarı ile ilişkili olduğu düşülen bazı faktörler. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Budak, İ. (2000). Sayılar konusu için bilgisayar destekli matematik öğretimi materyalinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Buran, E. (2005). İkinci dereceden denklemler ve fonksiyonların gerçekçi problem durumları ile öğretilmesinde teknoloji destekli ve geleneksel yöntemlerin etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Campbell, D. T., & Stanley J. C. (1963). Experimental and quasi-experimental designs for research. Chicago: Rand McNally & Company.

Çepni, S., Taş, E. ve Köse, S. (2006). The effects of computer-assisted  material on students cognitive levels, misconceptions and attitudes towards  science, Computers & Education, 46, 192–205.

Elia, I., Panaoura, A., Eracleous A. & Gagatsis A., (2007). Relations between secondary pupils’ conceptions about functions and problem solving ın different representations, International Journal of Science and Mathematics Education, (5), 533-556.

Feyzioğlu, B. (2006). Farklı öğrenme süreçlerinin temel kimya öğretilmesinde ve kavram yanılgılarının giderilmesinde kıyaslamalı olarak uygulanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ganguli, A. B. (1990). The microcomputer as a demonstration tool for ınstruction in mathematics,  Journal  for Research in Mathematics Education, 21, 154-159.

Gürbüz, R. (2007). Bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin kavramsal gelişimlerine etkisi: Olasılık örneği, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 28, 75-87.

Klein, A. M. (2005). The effects of computer assisted ınstruction on college algebra students at Texas Ttech university, Unpublished Doctoral Thesis, Texas Tech University.

Kulik, J. A., & Kulik, C. C. (1987). Computer based ınstruction what 200 evaluations say, paper presented at the annual convention of the association for educational communications and technology, Atlanta, A. (ED 285 521).

 

Kutluca, T. (2009). İkinci dereceden fonksiyonlar konusu için tasarlanan bilgisayar destekli öğrenme ortamının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Mayes, R. (2001).  Using information technology in mathematics education. (ed: D. James Tooke and Norma Enderson) CAS Applied in a Functional Perspective College Algebra Curriculum, The Haworth Press Inc.

Milli Eğitim Bakanlığı (2005). Ortaöğretim matematik (9-12. sınıflar)  dersi öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara.

Nazlıçiçek, N., & Erktin, E. (2002). İlköğretim öğretmenleri için kısaltılmış matematik tutum ölçeği, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Kitapçığı (16-18 Eylül 2002), Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.860-865.

Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET, 3(1), 100-111.

Rosales, J. S. (2005). The effect of computer-assisted ınstruction on the mathematics achievement of ninth grade high school students in the lower rio grande valley, Unpublished Doctor of Education Dissertation, University of Houston.

Sarıçayır, H. (2007). Kimya eğitiminde kimyasal tepkimelerde denge konusunun bilgisayar destekli ve laboratuar temelli öğretiminin öğrencilerin kimya  başarılarına, hatırlama düzeylerine ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış  Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sierpinska, A. (1992). On understanding the notion of function. (ed. E. Dubinsky, G. Harel). The Concept of Function : Aspects of Epistomology and Pedagogy, Mathematical Association of America Notes, 25,  25-58. 

Tienken, C. H., & Maher, J. A. (2008). The ınfluence of computer-assisted ınstruction on eight grade mathematics achievement, Research in Middle Level Education Online, 32(3), 1-13.

Tienken, C. H., & Wilson, M. J. (2007). The impact of computer assisted ınstruction on seventh-grade students’ mathematics achievement. Planning and Changing, 38(3/4), 181-190.

Tooke, D. J. (2001). Using information technology in mathematics education. (ed: D. James Tooke and Norma Enderson) Mathematics, the Computer, and the Impact on Mathematics Education, The Haworth Press, Inc.

Ural, A. (2006). Fonksiyon öğreniminde kavramsal zorluklar, Ege Eğitim Dergisi,  7(2), 75-94.

Uşun, S. (2000). Dünyada ve Türkiye’de bilgisayar destekli öğretim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Willis, B. (Ed.) (1994). Distance education: Strategies and tools. New Jersey: Educational Technology Publications.   

Yiğit, N., & Akdeniz, A. R. (2000). Fizik öğretiminde bilgisayar destekli materyallerin geliştirilmesi; öğrenci çalışma yaprakları, Millî Eğitim Basımevi (IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı), Ankara, 711-716.

Downloads

Published

2012-04-30

Issue

Section

Research Article