THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS' ATTITUDES TO REFUGEE STUDENTS AND THEIR ORGANIZATIONAL LOYALTY

Authors

Keywords:

refugee, organizational commitment, attitude

Abstract

The aim of the study is to examine the relationship between teachers' attitudes towards refugee students and their organizational commitment. Relational screening method was used in the research. The population of the research consists of 5,562 teachers working in 46 primary schools, 44 secondary schools and 39 high schools in Istanbul Küçükçekmece district. The sample of the research consists of 623 people randomly selected from among the teachers working at primary, secondary and high school levels in Istanbul Küçükçekmece in the 2021-2022 academic year. SPSS 21.0 program was used to evaluate the data results. In the research, it is understood that there are statistically significant differences between the ages of the teachers, their attitudes towards refugee students and their organizational commitment. When the difference between the attitudes towards refugee students and age is examined, it is understood that this difference arises from the dimensions of communication and competence. Statistically significant differences were found between the seniority of the teachers, their attitudes towards refugee students and their organizational commitment. In addition, it has been found that there are statistically significant differences between the types of schools in which the teachers work and their attitudes and organizational commitments towards refugee students. Correlation analysis was conducted to analyze the relationship between the scale of attitude towards refugee students and the scale of organizational commitment. According to the results of this analysis, there is a low level of positive correlation between the scale of attitude towards refugee students and the scale of organizational commitment. This relationship is statistically significant. Except for the communication dimension of the refugee student attitude scale, the change in each of the independent variables, or in other words, the increase in the positive response to each dimension has a positive effect on organizational commitment.

Keywords: Refugee, organizational commitment, attitude.

REFERENCES

Akman, Y. (2020). Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları ile Çokkültürlü Eğitim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49: 247-262.

Aydın, S., (2020). Zorunlu Eğitim Çağındaki Mülteci Öğrencilerin Eğitime Uyum Sürecinde Türkiye ve Kanada Uygulamaları, Zorunlu Eğitim Çağındaki Mülteci Öğrencilerin Eğitime Entegrasyonu: Kanada Örneği. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (ULED), s.4.

Aykırı, K., (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıflarındaki Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Durumlarına İlişkin Görüşleri, Turkish Journal of Primary Education, 2, 44-56.

Balay, R. (2000). Özel ve Resmi Liselerde Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı, (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Eğitim Yönetim ve Teftişi) Anabilim Dalı, Ankara, s.16.

Barret, N. & Berger, E., (2021). Teachers’ Experiences and Recommendations to Support Refugee Students Exposed to Trauma. Social Psychology of Education, 24, 1259–1280.

Bateman, T.S. & Strasser, S., (1984). A Longitudinal Antecedents of Organizational Commitment, Academy of Management Journal, Vol.:27, 1, pp. 95-112.

Berry, J.V., (1997). Immigration, Acculturation and Adatation, Applied Psychology: An International Review, 46.

Biasutti, M., Concina, E. & Frate, S., (2020). Working in the classroom with migrant and refugee students: the practices and needs of Italian primary and middle school teachers. Pedagogy, Culture and Society, 28, 113-129.

Bulut, Y. & Akın, S., Karakaya, S., (2016). Mülteci Sorununa Nasıl Bakıldığına İlişkin Bir İnceleme, ICOMEP, s. 3019.

Coşkun, İ. & Emin, M. N., (2018). Türkiye'de Göçmenlerin Eğitimi: Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri, İLKE Politika Notu, 3, s. 289.

Çetin, F., (2011). Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Açıklanmasında Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini, Kişilik ve Örgüt Kültürünün Rolü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çetin, F., Basım, H. N. & Aydoğan, O., (2011). Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik İle İlişkisi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25.

Dağlı, A., Elçiçek, Z. & Han, B., (2018). Örgütsel Bağlılık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 68, 1765-1777.

Demirtaş, Z., (2015). The Relationship Between Job Satisfaction and Organizational Commitment: A Study on Elementary Schools, Kastamonu Eğitim Dergisi, 23, 1, 253-268.

Deniz, T. (2014). Uluslar Arası Göç Sorunu Perspektifinde Türkiye, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18 (1), 175- 204.

Doğan, S. & Kılıç, S. (2007). Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29: 37-61.

Duruel, M., (2016). Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorunu, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(5), 1399-1414.

Emin, M. N., (2016). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi-Temel Eğitim Politikaları, İstanbul: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA).

Erdem, C., (2017). Sınıfında Mülteci Öğrenci Bulunan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları Öğretimsel Sorunlar ve Çözüme Dair Önerileri, Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1).

Ergüven, N. S. & Özturanlı, B., (2013). Uluslararası Mülteci Hukuku ve Türkiye, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 62, 4, 1007-1062.

Esmer, Y. & Yüksel, M. (2017). İş Yaşamında Örgütsel Bağlılık: Teorik Bir Çerçeve, Akademik Bakış Dergisi, 62: 258-272. 

Fredricks, J.A., Blumenfeld, P.C. & Paris, A.H., (2004). School Engagement: Potential of the Concept, State of the Evidence, Rewiev of Educational Research, 74(1).

Gershberg, A., Danenberg, A., & Sanchez, P., (2004). Beyond Bilingual Education: New Immigrants and Public School Policies in California, Urban Institute Press.

Göç Terimleri Sözlüğü, (2009). Erişim 19 Aralık 2021

                https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndedition.pdf

İnsan Hakları İzleme Örgütü, (2015). Geleceğimi Hayal Etmeye Çalıştığımda Hiçbir Şey Göremiyorum, Türkiye'deki Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitime Erişiminde Önündeki Engeller-Kayıp Nesil Olmalarını Önlemek, İnsan Hakları İzleme Örgütü.

Kandemir, M. (2018). Türkiye ve Kanada Mülteci Politikalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Karasar, N., (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.

Katz, D. & Kahn, R.L., (1977). Örgütlerin Toplumsal Psikolojisi. (Çev: H. Can, Y. Bayar) Ankara: TODAİE 167.

Kaya, A., Balay, R. & Tınaz, S., (2014). Yönetici ve Öğretmenlerin Yönetsel Etkililik ve Örgütsel Bağlılık Algıları Arasındaki İlişki, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 2, 79-97.

Kazu, H. & Deniz, E., (2019). Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14, 20.

Kızıl, Ö. & Dönmez, C., (2017). Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacılara Sağlanan Eğitim Hizmetleri ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bağlamında Bazı Sorunların Değerlendirilmesi, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 4, s. 12, 213.

Kopala, M., Esquivel, G. & Baptiste, L., (1994). Counselling Apparoaches for Immigrant Children Facilitating the Acculturative Process, The School Counselor, 41.

Köse, N., Bülbül, Ö. & Uluman, M., (2019). Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2, 1, 16-29.

Küçükkaraca, N., (2001). Göç ve Çalışan Çocuklar: Diyarbakır'da Çalışan Çocuklar, Sosyal Hizmet Sempozyumu, Diyarbakır.

Madhu, G. & Sunita, K., (2018). Occupational stress and gender as indicators of organizational commitment among secondary school teachers, International Journal of Research in Social Sciences, 8, 4, 916-928.

Meyer, J.P. & Allen, N.J., (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1.

Miller, J., (2009). Teaching refugee learners with interrupted education in science: vocabulary, literacy and pedagogy. International Journal of Science Education. 31(4), 571-592.

Moralı, G., (2018). Suriyeli Mülteci Çocuklara Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), s. 1440-1441.

Mowday, R. T., Steers, R.M. & Porter, L. W., (1979). The Measurement of Organizational Commitment, Journal of Vocational Behavior, 14, 224-247.

Önen, E., (2014). Öğrencinin Okula Bağlılığı Ölçeği: Türk Ortaokul ve Lise Öğrencileri İçin Uygulama Çalışması, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(42), s. 221-234.

Özsoy, A.S., Ergül, Ş. & Bayık, A. (2004). Bir Yüksekokul Çalışanlarının Kuruma Bağlılık Durumlarının İncelenmesi, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 6 (2): 13-19.

Öztürk, O. M., (1991). Uluslararası Hukuk ve İç Hukukumuz Bakımından İltica Olayı ve Mülteciler, Silahlı Kuvvetler Dergisi, 327, s. 150-151.

Palaz, T., Çepni, O. & Kılcan, B., (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Mülteci Öğrencilere Yönelik Düşüncelerinin ve Tutumlarının Belirlenmesi, Turkish Studies, 14, 3, 1661-1684. DOI: 10.29228/TurkishStudies.22631

Rah, Y., Choi, S. & Nguyen, T.S.T. (2009). Building bridges between refugee parents and schools. International Journal of Leadership in Education. 12(4)

Randall, D.M., (1987). Commitment and the Organization: The Organization Man Revisited. Academy of Management Review, 12, 3.

Reichers, A., E. (1985). A Review and Reconceptualization of Organizational Commitment, Academy of Management Review, Vol:10, 3, pp. 465-476.

Sağlam, H. İ. & Kanbur, İ., (2017). Sınıf öğretmenlerinin mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 310-323.

Saleeem, H. & Sağir, W., (2020). Role of Diversity Practices in Teachers’ Organizational Commitment: A Study of Elementary School Teachers, Journal of Elementary Education, 30, 2.

Sapancalı, F., (2005). Sosyal Dışlanma, İzmir: Dokuz Eylül Yayınları, 1. Baskı, s. 58-59.

Sapancalı, F., (2008). Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, s. 4.

Serin, M. K. & Buluç, B., (2012). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki, Kuram ve Uygulamada Öğretim Yönetimi, 3(3).

Sethi, A., (2018). A Study of Organisational Commitment among School Teachers, Journal of Teacher Education and Research, 13, 1, 1-7.

Shah, N. H. & Mahmood, A., (2021). Organizational Commitment of Secondary School Teachers: A Comparative Analysis of Gender, Age, Rural and Urban Schools, Journal of Educational Research, 24, 1.

Shah, N. H., Ishaq, M. & Nawaz, A., (2020). Demographic Variables Effect the Organizational Commitment of Teachers: Myth or Reality, Sir Syed Journal of Education and Social Research, 3, 3.

Shamma, F. M., (2018). The Influence of Gender on the Teachers' Degree of Organizational Commitment in Arab Schools in Israel, American Journal of Educational Research, 6, 4, 349-353.

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi, (2021). Erişim: 13.01.2022, https://piktes.gov.tr/

Şeker, B.D. & Arslan, Z., (2015). Refugee children in the educational process: A social psychological assessment. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(1)

Tadesse, E. F., (2019).  Teachers’ Organizational Commitment at Secondary School in Addis Ababa: Ethiopia, International Journal of Education and Research, 7, 4.

Tan, S., (2017). Öğretmen Algılarına Göre Örgütsel Sağlık Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki Bağlılığın İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Siirt Üniversite, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.

TDK, (2021). Türk Dil Kurumu Çevrimiçi Sözlüğü. Erişim: 11 Kasım 2021, https://sozluk.gov.tr/.

Tsui, K.T. & Cheng, Y.C., (1999). School organizational health and teacher commitment: A contingency study with multi-level analysis. Educational Research and Evaluation, 5(3).

Tümkaya, S. & Ulum, H., (2019). Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılığın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27, 3.

Uluslararası Af Örgütü (UAF), (2009). İki Arada Bir Derede, Türkiye'deki Mültecilere Koruma Sağlanmıyor, Amnesty International Publications.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) & UNESCO, (2016). Refugee Education, Geneva: UNHCR, s.2.

Yiğit, A., Şanlı, E. & Gökalp, M., (2021). Türkiye’deki Suriyeli Öğrencilerin Okula Uyumlarına Yönelik Öğretmen, Okul Yöneticileri ve Öğrencilerin Görüşleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(1), 471-496.

Yorulmaz, A. & Çelik, S. (2016). İlkokul öğretmenlerinin örgütsel bağlılık, örgütsel sinizm ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki, Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri dergisi, 6(1), 161-193.

Yurdakul, A. & Tok, T. N., (2018). Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 46-58.

Yüce, E., (2018). Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeli Öğrencilerin Okula Uyumları, (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı, Ankara.

Yükseker, D., (2006). Dünyada Yerinden Edilme Olgusuna İlişkin Politika ve Uygulamalara Eleştirel Bir Bakış, İstanbul: TESEV Yayınları.

Downloads

Published

2022-06-11

Issue

Section

Research Article