A A LITERATURE REVIEW ON THE USE OF THE FLIPPED LEARNING MODEL IN LANGUAGE TEACHING

Authors

  • Adil KAYAN İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Doktora Öğrencisi https://orcid.org/0000-0001-9414-3229
  • Selahattin DİLİDÜZGÜN Istanbul University- Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Faculty of Education, Department of Turkish and Social Sciences Education, Department of Turkish Education https://orcid.org/0000-0003-0897-614X

Keywords:

Flipped Learning, Language teaching, document analysis

Abstract

In recent years, the interest and need for distance education has been increasing due to various reasons such as epidemics and natural disasters. One of the learning models used in this context is Flipped Learning. In this model, which is based on the replacement of the order of application of the learning steps in Bloom's Taxonomy at home and school, students try to develop their high-level learning skills in the classroom by making use of technological tools. The model, which is based on active learning and collaboration in classrooms, supports the development of four basic language skills (listening, speaking, reading, writing), and emphasizes critical thinking, has been the subject of many theses. In this study, an analysis of the theses prepared in Turkey on the use of the aforementioned model in language teaching was attempted. The theses were analyzed under 10 headings: "type of thesis, year of publication, language used, theme, method, model, sample group, sample size, data collection tools and quantitative findings on themes". When the data of the study were examined, it was revealed that master's theses were predominant, theses did not increase linearly over the years, English was used more frequently, achievement and attitude were emphasized, mixed methods were at the forefront, experimental design and content analysis were used more. In addition, it was concluded that more undergraduate students participated in the studies, participants between 0-50 were preferred more frequently, scales and interviews were mostly used, and the model revealed a significant difference in increasing attitude and achievement.

Keywords: Flipped learning, language teaching, document analysis

REFERENCES  

Altunbay, M., & Bıçak, N. (2018). Türkçe eğitimi derslerinde “Z Kuşağı” bireylerine uygun teknoloji tabanlı uygulamaların kullanımı [The use of technology-based applications suitable for “Generation Z” individuals in Turkish education courses]. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 10(1), 127-142.

Aytaş, G., & Çeçen, M. A. (2010). Anadili öğretiminde dilbilgisi öğretiminin yeri ve önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27 (27), 77-89.

Balaman, F., & Tüysüz, C. (2011). Harmanlanmış öğrenme modelinin 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki başarılarına, tutumlarına ve motivasyonlarına etkisinin incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 75-90.

Basal, A. (2015). The implementation of a flipped classroom in foreign language teaching. Turkish online journal of distance education, 16(4), 28-37.

Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International society for technology in education.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Akademi.

Demirci, A. (2008). Bilgisayar destekli sabit ve hareketli görsel materyallerin kimya öğretiminde öğrenci başarısına etkisi [Computer assisted fixed and animated visual materials and their effect to students achivement in chemistry education] (Unpublished doctoral dissertation). Selçuk University, Institute of Science, Konya, Turkey.

Doğan, M. (2022). Türkiyede gerçekleştirilen ters yüz edilmiş sınıfa yönelik tez çalışmalarının bibliyometrik analizi. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Durukan, E. (2011). İlköğretim 6. sınıfta bilgisayar destekli dil bilgisi öğretiminin başarı ve tutuma etkisi [The effect of computer assisted grammar teaching at primary school 6th grade on success and attitude] (Unpublished doctoral dissertation). Atatürk University, Educational Sciences Institute, Erzurum, Turkey.

Güven, A. Z. (2013). Dil bilgisi konularinin ögretim sorunları [Problems of Teaching Linguistics Subjects Abstract]. Journal of Language and Literature Education, 2(6), 1.

Hayirsever, F., & Orhan, A. (2018). Ters yüz edilmiş öğrenme modelinin kuramsal analizi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 572-596.

Kansızoğlu, H. B., & Cömert, Ö. B. (2020). Ters yüz edilmiş sınıf modeline dayalı yazma öğretiminin ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel yazma farkındalığı ve yazma başarılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 46(205).

Karakaş, G. (2021). Türkiye'de ters yüz edilmiş öğrenme ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin tematik, metodolojik ve istatiksel açıdan incelenmesi (Master's thesis, Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (24. baskı). Ankara: Nobel Yayınevi

Kayan, A., & Aydin, I. S. (2020). The Effect of Computer-Assisted Educational Games on Teaching Grammar. World Journal of Education, 10(1), 117-133.

Kazu, İ. Y., & Yalçın, C. K. (2022). A Meta-Analysis Study on the Effectiveness of Flipped Classroom Learning on Students' Academic Achievement. Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması. e-uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(1), 85-102.

Kıncal, R. Y. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kök, A. (2018). Harmanlanmış öğrenme yönteminin etkililiği: Bir meta-analiz çalışması [The effectiveness of blended learning: A meta-analysis study] (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the Horizon, 9(5), 1-6. https://doi.org/10.1108/10748120110424843

Sarı, A., & Altun, T. (2016). Oyunlaştırma yöntemi ile işlenen bilgisayar derslerinin etkililiğine yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(3), 553-577.

Turan, Z. (2015). Ters yüz sınıf yönteminin değerlendirilmesi ve akademik başarı, bilişsel yük ve motivasyona etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Uluyol, Ç. ve Karadeniz, Ş. (2009). Bir Harmanlanmış Öğrenme Ortamı Örneği: Öğrenci Başarısı ve Görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 1, 5.

Ültay, E. , Akyurt, H. & Ültay, N. (2021). Sosyal Bilimlerde Betimsel İçerik Analizi . IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , (10) , 188-201 . DOI: 10.21733/ibad.871703

Yalçin, B. (2020). Harmanlanmış öğrenme ortamında 7. sınıf öğrencilerinin öğrenme düzeylerinin araştırılması (İzmir ili-Karşıyaka ilçesi Eren Şahin Eronat Ortaokulu örneği) (Master's thesis, Fen Bilimleri Enstitüsü).

Appendix: List of studies included in the research                           

Abulla-Ahmet, A. A. (2017). An adaptive educational model for flipped classroom (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü). Atılım Üniversitesi, Ankara.

Akçor, G. (2018). Explorıng The Perceptıons Of Pre-Servıce Englısh Language Teachers Of Flıpped Classroom. (Unpublished Master Thesis). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Ayçiçek, B. (2018). Teknoloji destekli ters yüz sınıf modeli uygulamalarının İngilizce öğretiminde lise öğrencilerinin derse katılımları, akademik başarıları ve sınıf yaşamı algıları üzerindeki etkisinin incelenmesi (Doktora tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.

Aydemir, E. (2019). The impact of flipped classroom approach on the reading and writing achievement, self-regulated learning, and classroom interaction of pre-service English teachers (Doctoral dissertation). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Bulut, C. (2018). Impact of flipped classroom model on EFL learners’ grammar achievement: Not only inversion, but also integration (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Ceylaner, S. (2016). Dokuzuncu sınıf ingilizce öğretiminde ters yüz sınıf yönteminin öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluklarına ve ingilizce dersine yönelik tutumlarına etkisi (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü). Mersin Üniversitesi, Mersin.

Çalıcı, M. A. (2019). Ters yüz sınıf yönteminin 6. sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerisine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Çarpıcı, S. S. (2019). Ters yüz sınıf modelinin ingilizce dersinde akademik başarıya etkisinin incelenmesi (Master Thesis). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Çay, T. (2020). Ters yüz edilmiş sınıf yönteminin ingilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin özerklik algıları ve dilbilgisi öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.

Dariyemez, T. (2020). The effects of teaching speaking skills through flipped classroom on EFL studentsautonomy, willingness to communicate and speaking anxiety (Doctoral dissertation). Atatürk University, Erzurum.           

Dinçer, N. (2020). The effects of flipped learning model on EFL studentsgrammar proficiency and learner autonomy (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Dizbay, A. K. (2022). Uzaktan Eğitimde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Öğrenci Erişisine Etkisi Ile Model Konusunda Öğrenci Görüşleri (Unpublished Master Thesis) Necmettin Erbakan University, Konya.

Ercan, G. P. (2021). Perceived usefulness of flipped learning in the EFL context in higher education: techers1 and learners2 perspective (Unpublished Master Thesis). Medeniyet University, İstanbul

Erdem-Çavdar, Ö. (2018). Integrating flipped classroom approach into traditional english class (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Fidan, Ö. (2022). The effects of Flipped Learning on vocabulary gain and perceived autonomy level of EFL students (Unpublished Master Thesis). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.             

Girgin, P. (2020). An action research: EFL students' perceptions and motivations towards flipped classroom and web 2.0 technology (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü). Çağ Üniversitesi, Mersin.

Gök, D. (2016). The effect of an online flipped reading classroom model on pre-service English language teachersforeign language reading anxiety (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Göksu, D. (2018). Ters yüz sınıf (Flipped classroom) modelinin 5. Sınıf öğrencilerinin İngilizce akademik başarıları, öğrenme kaygıları ve tutumlarına etkisi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

İlter, O. (2020). A flipped learning syllabus for teaching English for specific purposes: An action research study (Doctoral dissertation). Atatürk University, Erzurum.                 

İyitoğlu, O. (2018). The impact of flipped classroom model on EFL learners' academic achievement, attitudes and self-efficacy beliefs: A mixed method study (Doctoral dissertation). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.             

Kaman, N. (2020). İngilizce öğretiminde ters yüz sınıf modelinin etkililiğine yönelik deneysel bir çalışma (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü). Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

Kansızoğlu, H. B. (2018). Ters yüz edilmiş sınıf modeline dayalı yazma öğretiminin öğrencilerin üstbilişsel farkındalık düzeylerine, yazma başarılarına ve kaygılarına etkisi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.                          

Karakurt, L. (2018). Flipped and blended grammar instruction for B1 level EFL classes at tertiary education (master's thesis). Hacettepe University, Ankara.

Koçak, G. (2019). Ters yüz öğrenmenin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarısına etkisi (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).  İnönü Üniversitesi, Malatya.

Kömeç, F. (2018). Efl students’ perceptions of the flipped classroom in terms of learner autonomy, language skills, technological attitudes and motivation at secondary level. (Unpublished Master Thesis). Karabük Üniversitesi, Karabük.

Özçelik, A. (2021). The utilization of modeling and flipped video teaching in a combinatory manner for the development of young learners' spoken production (Unpublished Master Thesis). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Özdemir, S. (2019). The role of listening skills in the pronunciation of diphthongs through flipped classrooms (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Öztürk, M. (2018). Ters yüz sınıf modelinde öğrencilerin öz-düzenleyici öğrenme becerilerinin gelişiminin incelenmesi: Yabancı dil dersi örneği (Doctoral dissertation, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Öztürk, S. Y. (2018). The impact of flipped classroom model on the academic achievement of student teachers of English (master's thesis). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sağlam, D. (2016). Ters-yüz sınıf modelinin İngilizce dersinde öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü). Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.

 

Seçilmişoğlu, C. (2019). The effects of Flipped Learning Model in teaching English grammar (Unpublished Master Thesis). Ufuk Üniversitesi, Ankara.

Şık, P. (2019). The effect of flipped classroom on young learnersvocabulary learning in primary elt classrooms (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Tosun, S. (2020). The influence of conventional and distance flipped instruction on EFL learners' self-regulation skills and anxiety while teaching speaking skills (Doctoral dissertation). Hacettepe University, Ankara, Turkey.                      

Tulay, Z. (2019). Let student learning drive the class: An investigation of the impact of flipped learning on EFL studentslanguage skills, digital literacy and attitudes toward the learning environment (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Tuna, G. (2017). An action study on college students’ EFL writing skills development through flipped classroom environments (Master's thesis) Middle East Technical University, Ankara.

Umutlu, D. (2016). Effects of different video modalities on writing achievement in flipped English classes (master’thesis). Boğaziçi University, İstanbul.

Ünsal, G. (2021). The effect of Flipped Classroom Model on students' learning English (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü). Çağ Üniversitesi, Mersin.

Üstünbaş, Z. (2021). The Effects of Flipped Instruction Through Authentic Videos on Turkish EFL Learners’ Use of Speech Acts and Willingness to Communicate (Unpublished Master Thesis). Bursa Uludag University, Bursa.  

Yaşar, M. Ö. (2020). Integrating a mooc-based flipped classroom model into the ELT program: Pre-service English language teachers’ experience and perceptions (Unpublished Master Thesis). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Yılmaz, R. (2022). Teaching reading strategies to secondary school learners: A flipped learning perspective (Unpublished Master Thesis). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yilmaz, T. (2020). A qualitative study on instructorsattitudes, readiness, and challenges toward flipped teaching in preparatory schools (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü). Ufuk Üniversitesi, Ankara

Yücetürk, D. (2022). A qualitative study on teachers' attitudes, readiness, and challenges toward flipped teaching and learning model in primary schools       (Unpublished Master Thesis). Amasya Üniversitesi, Amasya.

Downloads

Published

2023-06-09

Issue

Section

Research Article